Zaznacz stronę

REGULAMIN KONKURSÓW NA PROFILU FB RAPALA POLSKA

REGULAMIN KONKURSÓW NA PROFILU RAPALA POLSKA

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursów, fundatorem nagród i przyrzekającym nagrody w Konkursie jest Normark Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Długa 30 05-092 Łomianki,

(dalej zwana ?Organizatorem?).

1.2 Każdy konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym ?Regulaminem?) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3 Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej https://www.facebook.com/RapalaPolska/ w zakładce notatki

1.4 Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

1.5 W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: zwana ?Uczestnikiem?), jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

1.6 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.7 W celu uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani związany z serwisem [Facebook / Instagram]. Nadto serwis [Facebook / Instagram] nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przeprowadzenia Konkursu wobec jego uczestników. Wszelkie roszczenia z tego tytułu uczestnicy powinni kierować bezpośrednio do Organizatora.

  1. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/RapalaPolska/ i/lub/albo Instagram: https://www.instagram.com/rapalapolska/

Ogłoszenie o Konkursie zawiera informacje o czasie trwania Konkursu.

2.3 Lista laureatów Konkursu zostanie ogłoszona w postaci posta na Facebooku i/lub/albo Instagramie w terminie podanym w poście konkursowym. Lista laureatów będzie wskazywała laureatów poprzez nick, którym laureat posługuje się na swoim profilu na Facebooku lub Instagramie.

  1. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien wykonać zadanie z postu konkursowego.

3.2. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w poście konkursowym uważa się za prawidłowe zgłoszenie udziału uczestnika w Konkursie.

3.3. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj., może opublikować tylko jedno zgłoszenie do każdego pytania w Konkursie.

3.4. Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez Uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu, w szczególności nie związane z tematyką Konkursu, będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.

3.5. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej ?Komisją?), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

3.6. Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze najlepsze Odpowiedzi na zadanie konkursowe. Uczestnicy ? autorzy Odpowiedzi, które Komisja uzna za najlepsze, są laureatami Konkursu.

3.7. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość Uczestnika ? autora Odpowiedzi, oraz adekwatność Odpowiedzi do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

  1. Prawa autorskie. WIZERUNEK

4.1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że:

– Jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu;

– Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich;

– Przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi;

– Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.2. Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej w Konkursie, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej ?Utworem?, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:

1) zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych;

3) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji,

4.3. Uczestnik i laureat wyrażają niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworu bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora ? uczestnika lub laureata.

4.4. Laureat niniejszym oświadcza, że w Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu jest utrwalony jego / jej wizerunek lub wizerunek osób trzecich i niniejszym oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osób trzecich, których wizerunek przedstawiono w Odpowiedzi, na jego rozpowszechnianie w poniżej opisanym zakresie, oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora jego/jej wizerunku oraz wizerunku osób trzecich przedstawionego w Odpowiedzi, bez ograniczeń czasowych, poprzez:

1) rozpowszechnianie wizerunku na okładkach i wewnątrz (na dowolnej stronie) wybranych przez Organizatora wydań czasopism,

2) rozpowszechnianie wizerunku na stronach serwisów internetowych, w szczególności prowadzonych przez Organizatora i w serwisie www.facebook.com, instagram.com

3) wykorzystanie wizerunku w reklamie i promocji Organizatora oraz ich działalności, w szczególności w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej, outdoorowej, Ad polowej oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych.

  1. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu przez Organizatora są zawarte w ?Polityce Prywatności? znajdującej się pod adresem: https://rapalavmc.pl/rodo/

  1. NAGRODY

6.1. I informacje o nagrodach przeznaczonych dla laureatów Konkursu znajdują się w poście konkursowym.

6.2. W celu odbioru nagrody laureat powinien w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy laureatów (o czym mowa w pkt 2.3 Regulaminu) wysłać do Organizatora prywatną wiadomości w serwisie Facebook, w którym poda swoje następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu, prawo laureata do nagrody wygasa, zaś Organizator może ją przyznać kolejnej osobie wyłonionej zgodnie z Regulaminem.

6.3. Konkurs jest emitowany z wykorzystaniem środków masowego przekazu, zaś wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 2000,00 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).

6.4. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata zgodnie z pkt 6.2 powyżej, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej albo od chwili spełnienia przez laureata wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody ? w zależności od tego, co nastąpi później.

6.5. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

6.6. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, w formie pisemnej na adres Organizatora.

7.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

7.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres ? w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

7.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji ? w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

7.6. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.