Zaznacz stronę

Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI i WARUNKI SERWISOWE udzielane przez NORMARK POLSKA  Sp. z o.o. dotyczą echosond Humminbird i silników Minnkota zakupionych w firmie NORMARK POLSKA Sp. z o.o.

1. Firma Normark Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na sprzęt firmy Minnkota:

na silniki elektryczne ? 24 miesiące

na ładowarki ? 12 miesięcy od daty sprzedaży

na sprzęt firmy Humminbird ?12 miesięcy od daty sprzedaży

2. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, a powstałe z winy producenta, będą usuwane bezpłatnie w terminie
30 dni od daty jego dostarczenia do punktu serwisowego.

4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia otrzymania sprzętu do naprawy do dnia wyznaczonego terminem jej wykonania.

5. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu oraz dostarczenie reklamowanego sprzętu w oryginalnym opakowaniu do punktu sprzedaży lub punktu serwisowego.

6. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, jeśli:

? punkt serwisowy nie dokona naprawy sprzętu w ciągu 30 dni od daty jego dostarczenia;

? stwierdzono wadę fabryczną, niemożliwą do usunięcia.

7. W przypadku wymiany sprzętu okres gwarancji dla sprzętu nowego liczy się od daty jego wymiany.

8. Wymiany sprzętu lub zwrotu gotówki dokonuje punkt sprzedaży detalicznej, w którym został on zakupiony.

9. Pojęcie ?naprawa? nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.

10. Gwarancją nie są objęte:

? wypadki zaistniałe podczas transportu i przeładunku oraz wywołane tym uszkodzenia;

? wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem urządzenia, niedbałością Klienta lub używaniem urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa;

? uszkodzenia mechaniczne urządzenia i wywołane nimi wady (np.: mechaniczne uszkodzenia uszczelniacza silnika Minnkota); chemiczne, termiczne (parowanie ekranu echosondy Humminbird wywołane gwałtowną zmianą temperatury) lub celowe uszkodzenia sprzętu;

? uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, przechowywania, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Reklamującego, Użytkownika, lub jakikolwiek nieautoryzowany zakład serwisowy;

? sprzęt, który nie został dostarczony do serwisu Gwaranta w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.), oraz wywołane tym uszkodzenia;

? urządzenia, których numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto.

11. 24-miesięczna gwarancja sprzętu Minnkota nie obejmuje:

? silników używanych w słonej wodzie;

? przełącznika zmiany biegów (12 miesięcy gwarancji).

12. Decyzja Normark Polska dotycząca zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.

13. Wszelkie wadliwe podzespoły lub części, które wymieniono, stają się własnością Normark Polska.

14. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową.

15. Szczegółowe uprawnienia Klienta określa: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176).